top of page

קוד אתי

פורום החברות לשירותי שליחת הגרלות ממלכתיות

 

 

כללי:

 

 

 

מבוא

 

פורום החברות למתן שירותים בתחום ההגרלות הממלכתיות הוקם באוקטובר 2015 וכולל חברות מובילות אשר מעסיקות למעלה מ 1,000 עובדים ומסתייעות בשירותי מאות ספקים.

השירות כולל מילוי טפסים ושליחתם בשם הלקוחות לכל הגרלה מול הגופים הרשמיים, מעקב זכיות, דיווח ושליחת זכיות וכל זאת בשקיפות מלאה אל מול הלקוחות במגוון ערוצי תקשורת.


עקרונות הליבה

  • מניעת התמכרות ומשחק באחריות.

  • מניעת משחק מקטינים.

  • מניעת הלבנת הון.

  • שיתוף פעולה ונכונות לפיקוח של כל רשות מוסמכת.

 

מטרת הקוד

מטרת הקוד האתי להציג את הכללים המנחים את חברי הפורום ועובדיהם בהתנהלותם העסקית. הקוד האתי כולל את העקרונות והערכים בהם מאמינות חברות הפורום ועל פיהם מנהלים את עסקיהם.

 

 

 

יחסי חברה - לקוח:

 

 

כבוד ואכפתיות

חברי הפורום מתחייבים להתייחס ללקוחותיהם ברגישות ובכבוד, לתת מענה ללקוחות באמצעות מחלקת שירות ולהשתדל להגיע עמם לפתרונות הוגנים.

 

שקיפות      

חברי הפורום מכירים בערך השקיפות ומתחייבים להציג באתרי החברות את תנאי השימוש, דרכי התקשרות עם חברתם ומדיניות הפרטיות בצורה גלויה וברורה.

 

גילוי נאות והוגנות

חברי הפורום מתחייבים לבצע בסוף כל שיחת הצטרפות 'גילוי נאות' הכולל את פרטי החברה ודרכי ההתקשרות עמה, חזרה על פרטי העסקה, המחיר וכיו"ב.

 

סודיות המידע

חברי הפורום מחויבים לשמור על סודיות המידע בנוגע ללקוחותיהם, להגן על מידע זה ולא לשתף בו גורם לא מוסמך. לנהל את בסיס הנתונים בצורה ממוחשבת מאובטחת ומבוקרת ולמנות מנהל מאגרי מידע אשר באחריותו לספק מידע על כל לקוח בהתאם לדרישה של מוסמך מטעם המדינה ולכל מבקש על פי חוק.

 

זיהוי לקוחות

חברי הפורום מתחייבים לבצע זיהוי ורישום מלא ללקוחות המצטרפים לרבות: תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה וכתובת מלאה מתוך מטרה למנוע הצטרפות קטינים.

 

הגבלת הצטרפות

חברי הפורום מתחייבים לאפשר ללקוחותיהם הצטרפות לשירותים בעלות ממוצעת של 250 ₪ לכל היותר.  

 

אמצעי תשלום

חברי הפורום מתחייבים לגבות תשלומים באמצעות כרטיס אשראי או הו"ק בנקאית או המחאות ומתחייבים שלא לגבות תשלום באמצעות כסף מזומן ו/או כרטיסים נטענים.

 

בקרת איכות השירות

חברי הפורום מתחייבים לבצע בקרה לשיחות המכירה והשירות בחברות שבבעלותם ולבדוק את מהימנות המידע אשר נמסר ללקוחות  מתוך התחייבות לשיפור מתמיד. הדו"חות יתעדו, ישמרו ויהיו זמינים להצגה בפניי גורם מוסמך. 

 

 זכיות 

חברי הפורום מתחייבים להחזיק את כספי הזכיות בחשבון בנק בנאמנות של יו"ר ו/או מנכ"ל החברה ולא יעשה בהם כל שימוש למעט העברתו לצורכי הפקת המחאת זכייה למוטב בלבד על שם הלקוח או לצורך העברה בנקאית לחשבון הלקוח בלבד.

                       

 

 

 

יחסי פורום - חברות:

 

 

שירות פנימי

אנו מחוייבים למתן שירות איכותי ומכבד בינינו לבין עצמנו ולפעול להשגת המטרות המשותפות כפי שיוגדרו מעת לעת בכינוסי הפורום.

 

יחסי אמון

אנו מבססים את הקשרים שלנו עם שותפינו בפורום על הדדיות, כבוד ויחסי אמון. אנו מחוייבים לנהוג בתום לב.

 

הגבלים עסקיים

חברי הפורום מתחייבים שלא לדון ו/או להגיע להסכמות במישרין או בעקיפין בנושאים כגון: מחירים, הנחות, סוגי לקוחות, שווקים וכיו"ב.

 

ניצול הזדמנויות

על חברי הפורום להימנע מניצול הזדמנויות עסקיות של פעילות הפורום לטובתם האישית, לא לעשות שימוש במידע השייך לפעילות הפורום באופן מובהק לשם הפקת רווח אישי.

 

סודיות ודיסקרטיות

חל איסור על חברי הפורום לספק מידע אודות הפורום לכלי התקשורת, לא להתבטא ביחס אליו, למשתתפים בו ולפעולותיו בכל אופן שהוא, לרבות ברשתות חברתיות, ללא אישור מיו"ר הפורום. ככל שקיימת חובה לגלות את המידע מכוח חוק, חברי הפורום  נדרשים לפנות ליו"ר הפורום וליועץ המשפטי של הפורום לקבלת הנחיות נוספות.

 

 

 

קיום הקוד האתי

 

הקוד האתי מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות לפורום ומכללי ההתנהגות העסקית של חברי הפורום . במידה וקיים חשש כי אחד מחברי הפרום לא נוהג על פי הוראות הדין, התקנות או הנחיות הגופים המוסמכים, או חשש להפרה של הוראות הקוד האתי ומטרותיו יש לדווח על כך מיידית לממונה על הקוד האתי בפורום: יו"ר הפורום, עו"ד רפי לוי.

כל דיווח ייבדק ביסודיות וברגישות, תוך שמירה על סודיות מוחלטת.

 

 

 

bottom of page